February 19, 2017ExplicitE

Etica Intro

.اتیکا برنامه ای است گفتگو محور که در پی طرح و بحث مباحث حوزه ی فرهنگ و اندیشه و هنر ایران زمین، خاورمیانه و تا حد ممکن جهان هست

دیدگاه ما در برنامه ی اتیکا این هست که در این زمان که بیگمان یکی از حوزه های حضیض بحث و طرح مباحث حوزه ی هنر ایران هست، بتوانیم دریچه ای در حد توان خود و در حد آن توشی که داریم در خدمت دوستان بازکنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Etica © 2017