.اتیکا برنامه ای است گفتگو محور که در پی طرح و بحث مباحث حوزه ی فرهنگ و اندیشه و هنر ایران زمین، خاورمیانه و تا حد ممکن جهان هست

دیدگاه ما در برنامه ی” اتیکا ” این هست که در این زمان که بیگمان یکی از حوزه های حضیض بحث و طرح مباحث حوزه ی هنر ایران هست، بتوانیم دریچه ای را برای مخاطبان بازکنیم و بتوانیم در بحث و گفتگویی که پیش می آید، مقداری پرسش و تا حد ممکن برخی از پاسخها را طرح کنیم.

امروزه در حوزه فرهنگی، تنها صدایی که از خاورمیانه به گوش جهان خوانده می شود، دیدگاه افراطی گری هست !
در پاسخ به این حوزه، ما وظیفه ای داریم که نشان دهیم اینگونه نبوده است و در طی تاریخ، بیگمان ایران زمین به عنوان مهد و قلب تپنده ی حوزه ی فرهنگ حوزه ی شرق، حوزه ی خاورزمین، نقش بسیار پرفروزی داشته است.

در سلسله برنامه های اتیکا، از مهمانهای برنامه، که از کارشناسان مختلف در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی و هنری هستند، دعوت به عمل می آید تا در خصوص عناوین مرتبط به تخصص .مهمانها و البته موضوعات اتیکا، بحث و گفتگو و تبادل نظر داشته باشیم