خلاصه ای از قسمت اول برنامه اتیکا-مهمان برنامه خانم دکتر نگار بوبان .اتیکا برنامه ای است گفتگو محور که در پی طرح و بحث مباحث حوزه ی فرهنگ و اندیشه و هنر ایران زمین، خاورمیانه…